Surprise Me!

Hung Gar Kuen, long pole form, sifu Kwong Wing Lam.

2011-08-26 36 2 6,822 YouTube