Surprise Me!

Hung Gar Kuen, long pole form, sifu Kwong Wing Lam.

2011-08-26 37 2 7,010 YouTube