Surprise Me!
Search Results For:

十一手

【閃十一手書】帝國日常_吹直笛的源田

音樂來源:https://youtu.be/yezpBy8XyQk 莫名奇妙想到這個梗於是就成為手書了hhh.

2018-07-24 0:56 101 YouTube

十一手曉明贈Baby三手車 演世界級大龍鳳

日前一幕驚天地泣鬼神嚇窒全港嘅《來自林寶的你》,發展到不斷有「閃」卡流出,真係羨煞旁人喇!不過一切…其實都係一場戲? 蘋果日報...

2014-03-06 1:52 152,597 YouTube

日本廣島攻略(十一)-手信, 美食回顧

廣島攻略(一) 機場交通:https://www.youtube.com/watch?v=zYZ49QAXxVI 廣島攻略(二) 千屋牛:https://www.youtube.com/watch?v=GEqhal5uPRM 廣島攻略(三) ...

2018-07-20 28:11 1,377 YouTube

鹿兒島攻略(十一) 手信, 美食回顧

鹿兒島攻略(一) 霧島酒店:https://youtu.be/yoEy6AjYOPc 鹿兒島攻略(二) 霧島風景:https://youtu.be/ZQIDV43MKts 鹿兒島攻略(三) 霧島 ...

2018-02-13 13:26 10,694 YouTube

2018沖繩攻略(十一)手信篇

2018沖繩沖繩攻略(一)交通篇: https://www.youtube.com/watch?v=7cE1J931wJU 沖繩攻略(二)國際通: https://www.youtube.com/watch?v=nTmODH6N2Ts 沖繩 ...

2018-11-26 7:25 1,685 YouTube

老外台語溜 哥當黑手弟教書- 二十幾年?奇怪! 有一個姓馬的難民(也有美國籍也老伸政治黑手)從中國逃來台灣五十多年台語就是袂輪轉?是不是它的舌頭太短-因為它的馬臉特別長??

老外台語溜 哥當黑手弟教書- 二十幾年?奇怪! 有一個姓馬的難民(也有美國籍也老伸政治黑手)從中國逃來台灣五十多年台...

2015-04-24 01:00 18 Dailymotion